Familierecht

Relaties, zoals die tussen samenwonenden, gehuwden, kinderen en ouders worden van rechtswege beschermd. Bij zowel het ontstaan als het ontbinden van deze relaties zijn er kwesties die afgesproken, vastgelegd of geregeld moeten worden. Persoonlijke zaken waarbij ook vaak financiële belangen een rol spelen. Alle wet- en regelgeving die hierop van toepassing is valt onder het personen- en familierecht.

Gedegen juridische bijstand en advies is noodzakelijk indien het huwelijk strandt dan wel de relatie wordt beëindigd.

Maar ook na het uiteengaan van partijen kunnen er tussen ex partners conflicten spelen over onderwerpen die geregeld zijn door hen gezamenlijk bij het uiteengaan, dan wel door de rechtbank zijn opgelegd.

Na het maken van de afspraken kunnen de omstandigheden zijn gewijzigd en kan er sprake zijn van een nieuwe gezinssituatie(s). Of de afspraken lopen niet soepel.

Voor de uiteenlopende onderwerpen betrekking hebbend op het familierecht, kunt u bij mij als advocaat terecht, waarbij ik u zal adviseren over uw mogelijkheden en zal bijstaan zo nodig in een procedure betreffende het onderwerp van geschil.

Het zijn lastige onderwerpen bel of Mail gerust om meer duidelijkheid te krijgen. Ik probeer altijd tijdens kantoor uren binnen 2 uur te reageren.

Familierecht

Een scheiding kan plaatsvinden als u beiden gehuwd bent, maar hieronder valt uiteraard ook ontbinding van het geregistreerd partnerschap en beëindiging van de samenwoning. Sommige aspecten van de scheiding zijn niet van toepassing op samenwoners ( zoals bijvoorbeeld partneralimentatie) Overleg Over de gevolgen van de echtscheiding moeten de nodige beslissingen worden genomen. De beste manier is om dat in overleg met elkaar te doen. Bij een echtscheiding spelen echter vaak veel emoties waardoor onderling overleg moeilijk wordt. Soms lukt het niet om in deze situatie gezamenlijk in gesprek te gaan met een mediator. In die situaties kan ik als advocaat u terzijde staan. Ik zal u juridisch adviseren en daarbij tevens proberen om een overleg te plannen met uw ex partner en zijn/haar advocaat. Op deze wijze kan getracht worden alsnog, zonder inhoudelijke procedure alle aspecten van de scheiding met elkaar te beslechten, zoals vormgeven aan het gezamenlijk gezag en de zorgverdeling, praktische zaken zoals de toedeling van de echtelijke woning en de verdeling van de inboedel. En uiteraard ook de kwesties op financieel en zakelijk gebied, zoals inkomen, alimentatie en pensioen en de fiscale gevolgen van de scheiding. De rechter Als overleg geen optie is of het overleg geen overeenstemming heeft gebracht, dan zal de rechter gevraagd worden om over de geschillen te beslissen. In een procedure bij de rechter kunnen beide partijen de rechter vertellen hoe zij de oplossing van hun geschil zien, uw standpunten worden dan, ook zo nodig juridisch vertaald door mij als uw advocaat, aan de rechter voorgelegd. Nadat beide partijen dit zowel schriftelijk als mondeling hebben gedaan, zal de rechtbank een beslissing nemen. Een dergelijke procedure duurt al snel 6 maanden en in sommige gevallen zelfs langer dan een jaar. In sommige gevallen kunt u niet wachten op de definitieve uitkomst van de echtscheidingsprocedure en moet u bepaalde belangrijke zaken snel regelen. Dit kan via een procedure voorlopige voorzieningen. U kunt een voorlopige voorziening vragen aan het begin van een echtscheidingsprocedure of als deze al loopt. De rechter zal u vaak al binnen enkele weken horen en vrijwel direct een beslissing nemen. U kunt bijvoorbeeld een voorlopige voorziening vragen voor: - de vraag over bij wie een minderjarig kind voorlopig blijft wonen; - de voorlopige verdeling van de zorgtaken; - de voorlopige alimentatie voor de partner en/of een kind; - de vraag wie er voorlopig in het huis blijft wonen.
Bij een scheiding zijn er afspraken nodig over de kinderen. Waar hebben zij bijvoorbeeld hun hoofdverblijf en hoe wordt de zorg verdeeld? De afspraken worden, voor zover ze betrekking hebben op minderjarige kinderen, vastgelegd in een ‘ouderschapsplan’. Het is van belang de kinderen bij het maken van deze afspraken te betrekken tenzij ze daarvoor te jong zijn. Het ouderschapsplan moet bij de rechtbank worden ingediend, samen met het verzoekschrift tot echtscheiding. Ook van ouders die niet met elkaar zijn getrouwd, wordt bij het uit elkaar gaan verwacht dat zij een ouderschapsplan opstellen. Mocht het in overleg met uw ex partner niet lukken over het ouderschapsplan, of een gedeelte daarvan, overeenstemming te bereiken, dan zal ik namens u in de procedure de voor u gewenste regeling aan de rechtbank verzoeken. Ook kan het zijn dat na de scheiding de gemaakte afspraken niet goed verlopen en u een wijziging wenst waar het betreft de zorgregeling, maar mogelijk ook het gezag, Ook daarvoor kunt u bij mij een afspraak maken om na te gaan wat uw wensen zijn, waarbij ik u kan adviseren over de mogelijkheden en u zo nodig kan bijstaan in een procedure.
Kinderalimentatie Onderdeel van het ouderschapsplan is ook de kinderalimentatie. Ouders dienen naar rato van hun financiële mogelijkheden bij te dragen in de kosten van hun kinderen. Deze wettelijke verplichting eindigt in beginsel zodra een kind de leeftijd van 21 jaar bereikt. Voor het berekenen van de kosten van kinderen gelden de door de rechterlijke macht gehanteerde TREMA-normen. Bij het berekenen van de financiële mogelijkheden van ouders wordt zowel rekening gehouden met inkomen uit arbeid als vermogen en mogelijk te verwerven inkomen. Als uw advocaat kan ik u in deze materie uitstekend adviseren en bijstaan. Partneralimentatie Partners kunnen over en weer na het huwelijk behoefte hebben aan een bijdragen van de ander in de kosten van haar/zijn levensonderhoud. Voor samenwonenden is er geen wettelijke mogelijkheid partneralimentatie te vragen. Of en welk bedrag aan alimentatie wordt toegewezen, hangt af van vele factoren. Voor de behoefte is een algemeen berekeningsmodel ontwikkeld maar afwijkingen daarvan zijn mogelijk. Voor de berekening van de draagkracht gelden hierbij ook de TREMA-normen. Uitgegaan wordt van het mogelijk te verwerven inkomen, de zogenaamde verdiencapaciteit. Dit is zowel inkomen uit arbeid als uit vermogen. Bij ondernemers spelen daarbij ook nog andere zaken een rol, zoals bedrijfsresultaat, dividenduitkeringen en kasstromen. Als advocaat heb ik door studie en het veelvuldig optreden in de procespraktijk veel kennis en ervaring in het procederen ten aanzien van alle facetten met betrekking tot alimentatiekwesties. Gewijzigde omstandigheden na het afspreken van deze bijdrage(n) of na de beslissing van de rechtbank, kunnen aanleiding zijn de eventuele verschuldigdheid en/of hoogte opnieuw te laten beoordelen. Door een snelle check van de huidige situatie weergegeven in een alimentatieberekening, kan ik u vaak direct aangegeven of reden is de kwestie aan te kaarten bij uw ex partner. Zo nodig kan dit gevolgd worden door een wijzigingsprocedure.
Bij een echtscheiding dient het vermogen te worden verdeeld indien sprake is van gemeenschap van goederen. Hiervan is sprake indien u voorafgaande aan uw huwelijks geen nadere afspraken heeft gemaakt bij de notaris over huwelijkse voorwaarden. Hieronder vallen onder de meer de echtelijke woning, de inboedel, bank- en spaarrekeningen, auto’s en aandelen. Ook schulden vallen in de gemeenschap. De echtgenoten hebben in beginsel ieder recht op de helft van het vermogen zoals dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is. Ik kan u als deskundige begeleiden bij deze boedelverdeling, ook indien er sprake is een onderneming(en).
Indien sprake is van huwelijksvoorwaarden, dan dient het vermogen te worden afgewikkeld aan de hand van de gemaakte afspraken. Dit laatste geldt ook voor een samenlevingsovereenkomst. Over huwelijkse voorwaarden is de afgelopen jaren zeer veel rechtspraak ontstaan. De gevolgen kunnen soms verstrekkend zijn en mogelijk niet meer overeenkomen met de oorspronkelijke intenties van de echtgenoten. Juridisch advies van een familierechtspecialist is dan bijna altijd een noodzaak. Samen met u kan ik voor u de gevolgen van uw huwelijkse voorwaarden voor u bespreken en u in een eventueel geschil daarover, in de procedure bijstaan. Het afwikkelen van een samenlevingsovereenkomst is in beginsel hetzelfde als een echtscheiding bij huwelijkse voorwaarden. Ook over het verbreken van een samenleving kan ik u adviseren.
Koopwoning De echtelijke woning maakt deel uit van de huwelijksgemeenschap, dan wel speelt een rol bij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en beëindiging van samenwoning. Over de gezamenlijk of echtelijke woning kunnen veel problemen ontstaan. Belangrijk is u goed te laten adviseren, al aan het begin van de scheiding over de juridische mogelijkheden. Ik kan u daarbij helpen, met een zeer ruime proceservaring op dit gebied. Het gebeurt wel dat een ex-partner op geen enkele manier wenst mee te werken aan de verkoop en/of levering van de gezamenlijke of echtelijke woning. Nu er in deze situaties vaak sprake is van een doorlopende hypotheeklast en daarvoor in veel gevallen beide partners verantwoordelijk zijn, kan het nodig zijn om de rechtbank in de echtscheidingsprocedure, maar soms ook daarna in een spoedprocedure, te verzoeken om vervangende toestemming tot verkoop en levering van de woning aan u te geven, zodat u zelfstandig de woning kunt verkopen en leveren. Indien een van de partners na het uiteengaan in een woning blijft wonen met overwaarde, is het ook nodig afspraken met elkaar te maken over de verdeling van de lasten en of er reden is aan de daar niet verblijvende partner een zogenaamde gebruikersvergoeding te voldoen. Huurwoning Als u uit elkaar gaat en u woont in een huurwoning, dan kan er discussie ontstaan over de toedeling van het huurrecht. Indien u beiden het huurrecht van een woning wenst, dan zal in een procedure de rechter een belangenafweging maken.
Gedurende het huwelijk kan door een of beide echtgenoten pensioen worden opgebouwd. Bij echtscheiding bestaat alsdan recht op ‘pensioenverevening’. Dat houdt in dat iedere echtgenoot recht krijgt op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk door de andere echtgenoot is opgebouwd, tenzij in de huwelijkse voorwaarden hierover andere afspraken zijn gemaakt. Partijen kunnen in een echtscheidingsconvenant ook afwijkende afspraken maken rondom zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen (nabestaandenpensioen). In bepaalde gevallen kan ook worden bepaald dat pensioenaanspraken die (in eigen beheer) in een eigen onderneming van een van de partners zijn opgebouwd, worden afgestort onder een levensverzekeringsmaatschappij. Hiermee kan worden voorkomen dat pensioenaanspraken van de andere echtgenoot in geval van wanbeheer van de ondernemer of faillissement van de onderneming in gevaar komen. Ik kan u bij de echtscheiding adviseren over de mogelijkheden op het gebied van pensioen. Ook komt het regelmatig voor dat mensen na hun echtscheiding, zeker als deze reeds heeft plaatsgevonden voor 1995, geen afspraken hebben gemaakt over hun pensioen. Op basis van de regels die gelden voor de huidige Wet Vereving Partnerpensioen, kan ik ook in deze situaties voor u beoordelen wat uw mogelijkheden zijn op basis van toen geldende regels ( o.a. het Boon/Van Loon criterium).
Erkenning van afstamming, of juist de ontkenning daarvan, kan van essentieel belang zijn. Niet alleen als het gaat om de daarmee verbonden emotionele aspecten, maar ook in verband met erfrecht en onderhoudsverplichtingen. Er bestaat op dit terrein nog veel onduidelijkheden voor u als moeder, biologisch vader, geregistreerd partner. Ik kan u adviseren en zo nodig voor u procederen over erkenning van een kind of over de mogelijkheden tot vernietiging van erkenning. Ook kan ik u terzijde staan in kwesties betreffende de ontkenning van het door huwelijk ontstaan vaderschap of over de ontkenning van vaderschap na overlijden van ouders of kind en de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Doordat ik regelmatig als bijzonder curator in afstammingszaken optreedt en daar de rechtbank adviseer in het belang van het kind, is mijn kennis en ervaring op het gebied van afstamming groot.
Het wijzigen van de geslachtsnaam is mogelijk om diverse redenen, zoals bij adoptie, erkenning en vaderschapsacties. Na ontbinding van een huwelijk of verbreken van een relatie kan de naam gewijzigd worden in die van de verzorgende ouder of in die van de nieuwe partner van de verzorgende ouder. Vaak gaat het bij dit soort maatregelen om zeer ingrijpende beslissingen met verstrekkende juridische en financiële gevolgen. Ook voor verzoeken om te komen tot voornaamswijziging, sta ik u graag bij. U dient in dat verband een voldoende zwaarwichtig belang aannemelijk te maken in de procedure.
In de adoptiewetgeving zijn de laatste jaren veel veranderingen gekomen, door o.a. de verruiming van de mogelijkheden van adoptie door geregistreerd partners, partners van hetzelfde geslacht alsmede door één ouder. Met ingang van 1 april 2014 is de Wet juridisch ouderschap ingevoerd, waardoor de vrouwelijke partner van de moeder, onder bepaalde voorwaarden, na de geboorte direct juridisch ouder van het kind wordt. Onder andere indien zij op dat moment met de moeder is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Alsdan is het voeren van een adoptieprocedure niet meer noodzakelijk. In al deze situaties is het van belang uw juridische positie te weten en geadviseerd te worden over de (on)mogelijkheden in uw specifieke geval. Ik kan u informatie verstrekken en adviseren over gerechtelijke procedures tot adoptie, indien gewenst kan ik u /u beiden volledig begeleiden bij het voeren van procedures tot adoptie door één ouder, (stief)ouders, door gehuwden en ongehuwden. Wij verstrekken u alle gewenste informatie en advies over de juridische gevolgen.
Een nieuw gezin ontstaat op de bouwstenen van eerder verdriet: na een echtscheiding of nadat één van de ouders is overleden. Een nieuw gezin vormen is niet makkelijk. Dat blijkt wel uit het hoge aantal tweede echtscheidingen van 60%. Gelukkig hoeven tweede relaties steeds minder te mislukken. Met goede informatie vooraf of tijdens deze nieuwe relatie kunnen veel problemen voorkomen worden. Vorm je een samengesteld gezin of ga je een samengesteld gezin vormen, dan is het verstandig duidelijke afspraken met elkaar te maken over jullie gezin. Dit maakt jullie gezin toekomstbestendiger. Als gecertificeerd Stiefplan-coach kan ik u en uw partner, begeleiden bij het opstellen van een zogenaamd stiefplan, waarin duidelijke afspraken over uw beider rol naar elkaar, naar de kinderen en de ex partner(s) worden opgenomen, betreffende opvoedingstaken, de rol van de andere ouder, financiën e.d.. . Het uitgangspunt is deze nieuwe gezinssituatie voor ieder gezinslid zo ideaal mogelijk te laten zijn.